راهنمای مراجعین


     درمانگاههاي بيمارستان در طبقه همكف عبارتند از :

            گوارش ، زنان وزايمان ، جراحي و ارتوپدي ، ژنتيك ، درد و مشاوره بيهوشي ، قلب و نوار قلب ، آنكولوژي ،

              غدد و روماتولوژي

 

    درمانگاههاي واقع شده در طبقه اول عبارتند از :

           پوست ، روانپزشكي ، مغز و اعصاب ، كليه و مجاري ادرار ، داخلي_عفوني ، گوش و حلق و بيني_

           شنوايي سنجي ، اطفال_واكسيناسيون ، چشم وبينايي سنجي

 

 و درمانگاه ريه ، نوار عصب و عضله و نوار مغز در زير زمين واقع مي باشد .