پزشكان بيمارستان بانک ملی ایران

نام پزشك گروه تخصص

بهیه مرادی

گروه پزشكی : فوق تخصص اكوكاردیوگرافی

-

دكتر حسین توكلی

گروه پزشكی : متخصص بیهوشی

-

دكتر محسن بیگلری

گروه پزشكی : دندانپزشك

-

دكتر جمشید بیات سرمدی

گروه پزشكی : داروساز

-

دكتر فرشید بهنیا

گروه پزشكی : داروساز

-

دكتر لیلا بهاری سجهرود

گروه پزشكی : متخصص بیهوشی

-

دكتر رسول بهاری

گروه پزشكی : فوق تخصص ریه

-

دكتر گلاره بنی هاشمی

گروه پزشكی : فلوشیپ اینترونشنال نوروادیولوژی

-

دكتر زهرا بناءزاده

گروه پزشكی : متخصص داخلی

-

دكنر محمدرضا بركتی

گروه پزشكی : متخصص بیهوشی

-