مراکز تحت پوشش بيمارستان بانک ملی ایران

استان
نوع مرکز
نام مرکز
آدرس

آزمایشگاه رازی

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 045-32526703

مشگین شهر خیابان خیام

آزمایشگاه رازی

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 045-33232318

اردبیل- میدان سرچشمه اول کوچه طوی ساختمان پزشکان

آزمایشگاه دیده ور

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 045-33231302

اردبیل- میدان سرچشمه کوچه شمس ساختمان باران

آزمایشگاه دکتر هدایتی-نیکی بخش

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 045-32434994

اردبیل- خلخال- خیابان شهید مظفر عزیزی-

آزمایشگاه دانش نوین

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 045-33251260

اردبیل- میدان سرچشمه کوچه شمس

آزمایشگاه پلاسما

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 04533254345-6

اردبیل- میدان ورزش ساختمان پزشکان ارم طبقه همکف

آزمایشگاه پارس

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 04533263004-7

اردبیل- سرچشمه کوچه معصومین روبه روی مسجد سرچشمه

آزمایشگاه پاتولوژی امیرابی

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 4533234017

اردبیل- خیابان امام خمینی روبه روی مسجد سرچشمه جنب بانک تجارت مرکزی بن بست یاسمن

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 4533249442

اردبیل-پشت بیمارستان امام خمینی مجتمع پزشکان طبقه همکف

آزمایشگاه برین

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 045-33257547

اردبیل- اول کوچه عارف نرسیده به داروخانه دکتر همتی ساختمان پزشکان هستی