مراکز تحت پوشش بيمارستان بانک ملی ایران

استان
نوع مرکز
نام مرکز
آدرس

آزمایشگاه آنالیز

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 045-32795030

شهرستان پارس اباد خیابان پزشکان کوچه طیب1 ساختمان مولائی

آزمایشگاه آنالیز

نوع مرکز : آزمایشگاه

تلفن مرکز : 4533237422

اردبیل-کوچه طوی- روبه روی پارکینگ طبقاتی ساختمان آلفا