مراکز تحت پوشش بيمارستان بانک ملی ایران

نام مرکز آدرس مرکز نوع مرکز

افق

نوع مرکز : تصویربرداری

تلفن مرکز : 77911760

نارمك خیابان آیت بالاتر از چهارراه تلفنخانه بعد از خ چمن پلاك 409